Schenck, S.M.; Gifford, E.W. 1952. Karok ethnobotany. Anthropological Records. 13(6): 377-392.

Schenck, S.M.; Gifford, E.W. 1952. Karok ethnobotany. Anthropological Records. 13(6): 377-392.

Find a Resource

Stay Connected